Regulamin hotelu

Relais & Chateaux Quadrille w Gdyni

§ 1
1. Właścicielem i administratorem Hotelu jest Folwarczna Sp. z o.o. S.K.A., z siedzibą w Gdyni, przy ul. Folwarcznej 2, NIP: 5862282192, adres e-mail: recepcja@quadrille.pl, Tel:+48 58 351 03 00, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000457351, NIP: 5862282192 (dalej „Hotel”).
2. Regulamin Hotelu stanowi zasady wynajęcia pokoi i korzystania z infrastruktury hotelowej.
3. Hotel świadczy usługi noclegowe, gastronomiczne, Wellness & Spa, zgodnie z profilem działalności.
4. Opis pokoi, cennik świadczonych usług noclegowych oraz opis zakresu poszczególnych usług znajduje się na oficjalnej stronie hotelu https://www.quadrille.pl/ oraz w recepcji hotelowej.
5. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu.
6. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
7. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji Hotelu.

§ 2
1. Jednostką rozliczeniową w przypadku świadczenia usług noclegowych jest doba hotelowa. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 12:00 w dniu wyjazdu. Hotel na specjalne życzenie może przyspieszyć lub wydłużyć dobę hotelową – w miarę dostępności pokoju. Ostatecznego potwierdzenia dokonuje pracownik recepcji na wniosek Gościa na dzień przed przyjazdem (przyspieszenie doby) lub w dniu wyjazdu (wydłużenie doby).
2. Życzenie przedłużenia o kolejną dobę hotelową Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 w dniu planowanego wymeldowania. Recepcja potwierdza możliwość w miarę dostępności pokoi. W przypadku Gości nie przestrzegających niniejszego regulaminu recepcja może odmówić wydłużenia pobytu.
3. W przypadku konieczności skrócenia pobytu Gość powinien zgłosić się do recepcji do godziny 12:00, w przeciwnym razie kolejną dobę hotelową uznaje się za rozpoczętą.
4. Aktualny cennik świadczonych usług noclegowych publikowany jest na stronie internetowej: https://www.quadrille.pl/ oraz dostępny jest w recepcji Hotelu:
a. Ceny przedstawione w cenniku zawierają podatek VAT i opłatę klimatyczną.
b. Wysokość ceny za pobyt w hotelu uzależniona jest od długości pobytu, standardu i wielkości pokoju, usług dodatkowych i otrzymanych rabatów;
c. Cena przedstawiona w cenniku może zostać pomniejszona o rabaty udzielone przez Hotel, z tytułu: posiadania przez Gościa karty Programu Lojalnościowego, na zasadach określonych w Regulaminie Programu Lojalnościowego lub uznanych
decyzją Dyrekcji Hotelu w ramach reklamacji lub rabatów preferencyjnych.
5. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nie zameldowanym w hotelu, nawet jeśli nie upłynął okres wynajęcia przez niego tego pokoju.
6. Osoby nie zameldowane w Hotelu przebywać mogą w pokoju hotelowym jako Goście osób zameldowanych w Hotelu, między godziną 11.00 a 22.00, po uprzednim poinformowaniu recepcji.
7. W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 7:00. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
8. Gość ma obowiązek pozostawienia udostępnionego mu pokoju oraz udostępnionego wyposażenia w stanie niepogorszonym.
9. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia, zniszczenia, zaistniałe na skutek jego zachowania lub zachowania podejmowanych przez niego Gości lub naruszenie bezpieczeństwa poprzez nieuzasadnione włączenie systemu
przeciwpożarowego – wartość materialną określa Dyrekcja Hotelu.
10. Hotel stosuje politykę przyjazną Gościom Dorosłym i przyjmuje dzieci od lat 16.
11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
12. Na terenie całego Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych substancji. Palenie tytoniu i wyrobów tytoniowych jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. W przypadku stwierdzenia naruszenia tej zasady przez Gościa, hotel może obciążyć Gościa jednorazową karą w wysokości 500,00 zł lub odmówić Gościowi dalszego
świadczenia usługi pobytowej.

§ 3.
1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o bezzwłoczne zawiadomienie recepcji.
2. Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
• udostępnianie żelazka i deski do prasowania w pokoju Gościa.
• możliwość przechowania pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w sejfie w recepcji.
• przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w hotelu.
3. Przedmioty pozostawione w pokojach przez wyjeżdżających Gości, na wniosek Gości, będą wysyłane na koszt odbiorcy pod wskazany adres. Koszt odesłania rzeczy jest jedynie szacowany – ostateczny koszt określa firma świadcząca usługę. W przypadku braku takiej dyspozycji hotel przechowa przedmioty przez okres 3 miesięcy. Po upływie tego czasu
pozostawione przedmioty zostaną przekazane na cele charytatywne lub utylizowane.
4. Hotel jest ubezpieczony w zakresie określonym odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego. Gość jest zobowiązany zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia wartościowych przedmiotów jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane
w depozyt w recepcji. Odpowiedzialność Hotelu jest ograniczona również w przypadku, kiedy Gość nienależycie zabezpieczył pokój – należy sprawdzić zamknięcie pokoju przy każdym jego opuszczeniu.
5. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
6. Wybrane obszary Hotelu są monitorowane.
7. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy.

§ 4.
1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości
świadczonych przez Hotel usług.
2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja Hotelu.
3. Reklamacja powinna być złożona przez Gościa niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych przez Hotel usług w formie pisemnej (nie później niż 7 dni od jej zaistnienia).
4. Reklamacje rozpoznawane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

§ 5.
1. Hotel nie akceptuje pobytów zwierząt domowych (wyjątek stanowi pies przewodnik za okazaniem odpowiedniego dokumentu) w pokoju z Gośćmi.
2. Goście przebywający w Hotelu ze zwierzętami, bez odpowiednich uprawnień mogą zostać poproszeni o opuszczenie Hotelu.

§ 6.
1. Rezerwacja pobytu w Hotelu odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie – zasady rezerwacji oraz Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, które dostępne są do wglądu w Recepcji Hotelu, a także na stronie internetowej: https://www.quadrille.pl/
2. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych koniecznych do wykonania usługi hotelowej.
3. Gość w każdym czasie posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zmiany i usuwania.
4. Dane osobowe przechowywane są i przetwarzane przez Hotel na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej oraz w recepcji hotelowej.
5. Podanie danych osobowych przez Gościa jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do dokonania zakupu usługi hotelowej lub subskrypcji Newslettera.
6. Korzystając w jakikolwiek sposób z usług świadczonych przez Hotel, Gość akceptuje zasady zawarte w Polityce prywatności opublikowane w serwisie https://www.quadrille.pl/

§ 7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.)
2. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na trzy dni kalendarzowe przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.3. Data opublikowania regulaminu: 22.06.2022

Dziękujemy za stosowanie się do zasad określonych niniejszym regulaminem, mających na celu komfort pobytu i bezpieczeństwo naszych Gości.